(02) Irina Dulebová, Nina Cingerová, Katarina Hrčková: GLOSÁR RUSKÝCH LINGVOREÁLIÍ

(02)  Irina Dulebová, Nina Cingerová, Katarina Hrčková: GLOSÁR RUSKÝCH LINGVOREÁLIÍ
04.2 2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.
Stimul, Bratislava 2016. Na DVD a na http://stella.uniba.sk/texty/IDNCKH_glosar.pdf
Čo má spoločné rozliaty olej s nezvratnosťou osudu, prečo je dôležitý názor Márie Alexejevny a odkiaľ sa vzali Ivanovia, ktorí zabudli na svoj pôvod? Odpoveď na tieto otázky poskytuje slovenskému čitateľovi Glosár ruských lingvoreálií predstavujúci nosné jazykové jednotky ruského kultúrneho priestoru. Tie typologicky zahŕňajú frekventovane aktualizované precedentné fenomény historického, literárneho, kultúrno-náboženského pôvodu (výroky, symbolické udalosti a mená), kľúčové frazémy, bezekvivalentnú lexiku, politické a zemepisné reálie, ktorých znalosť je nevyhnutná na zvládnutie sociokultúrneho kódu ruskej spoločnosti. V zásade možno povedať, že sú to práve tie jednotky východiskového jazyka a kultúry, ktoré môžu (po lingvistickej stránke pripravenému) rusistovi potenciálne spôsobiť najväčšie problémy pri recepcii a následnej interpretácii textov. Jednotlivé heslá sú usporiadané abecedne (v poradí ruskej azbuky). Štrukturované sú nasledovne: ruský pojem, slovenský ekvivalent, vysvetlenie základnej sémantiky, ako aj konotačných významov a prípadných asociácií súvisiacich v ruskom lingvokultúrnom priestore s vysvetľovaným pojmom. V prípadoch, keď ide o ruský literárny zdroj s už existujúcim prekladom do slovenčiny, ekvivalent uvedeného ruského precedentného fenoménu literárneho pôvodu sa uvádza na základe slovenského autorizovaného prekladu, čo v neposlednom rade uľahčuje prácu prekladateľov. Pre širšiu odbornú a laickú verejnosť môže glosár predstavovať zaujímavú sondu do ruského jazykového obrazu sveta či prvý krok na ceste k zoznámeniu sa s ruskými kultúrnymi, historickými a politickými reáliami. ISBN  978-80-8127-163-2

Též recenze:
http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2017/1/mikulas_glosar_ruskych_lingvorealii.php
 

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).