(37) Zoubková, Ivana et al.: KRIMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

(37) Zoubková, Ivana et al.: KRIMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, 2011. 1. vyd. 256 s. Systematický popis pojmového kriminologického aparátu řazeného abecedně, zejména ve vztahu k trestní politice, trestnímu právu a kriminalistice. Slovník obsahuje dostupné základní, ale i související prameny z české a angloamerické provenience. ISBN 978-80-7380-312-4

Recenze:

Klíčovým problémem při zpracování každého odborného slovníku je adekvátní výběr pojmů, osobností a témat, kterým má být výklad věnován. Lze konstatovat, že autorskému kolektivu Kriminologického slovníku se podařilo vybrat z rozsáhlé kriminologické materie podstatné informace, které profilují tento vědní obor. Vědecká erudice autorů se odráží ve hloubce a věcné správnosti výkladu jednotlivých hesel. Kriminologický slovník se tak stává velmi užitečnou publikací zaplňující citelnou mezeru zejména v právnické, sociologické a psychologické odborné literatuře. Cenné informace a poučení zde naleznou nejen studenti, ale i pracovníci v oblasti justice, bezpečnostních složek i pracovníci v sociální oblasti.
JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.

K posouzení byla předložena publikace s názvem „Kriminologický slovník“, zpracovaná kolektivem renomovaných autorů pod vedením Ivany Zoubkové. Kolektiv autorů si vytkl nesnadný cíl: 1. vytvořit uspořádaný systém výkladu základních pojmů z oblasti kriminologie a příbuzných vědních oborů; 2. začlenit do tohoto systému charakteristiky výrazných osobností světového i regionálního významu, které ovlivnily rozvoj kriminologie jako významného vědního oboru a stručné charakteristiky vybraných kriminologických teorií.
Již samotný cíl autorského kolektivu, podle názoru recenzenta, předurčil encyklopedický charakter této publikace. Stanovený cíl se autorskému kolektivu podařilo naplnit uspořádáním více jak čtyř set hesel a jejich výkladu.
Jedná se o ojedinělé dílo tohoto charakteru v české kriminologii, které přispívá nejen k ujednocení odborných pojmů jejich výkladem, ale i k rozšíření povědomí o význačných osobnostech kriminologické nauky a jimi prosazovaných teorií v historickém kontextu.
Publikaci „Kriminologický slovník“ lze doporučit ke studiu nejen studentům středních a vysokých škol. Tato publikace by neměla chybět v žádné knihovně pedagogů zabývajících se problematikou kriminologie a příbuzných oborů, stejně jako v knihovnách další odborné veřejnosti.
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.

Předložená publikace představuje výsledek dlouhodobé odborné spolupráce autorského kolektivu významných vědeckých a pedagogických pracovníků Policejní akademie ČR a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, vedeného doc. JUDr. Ivanou Zoubkovou, CSc.
Kriminologický slovník má velmi široký záběr a je orientován k aktuální problematice kriminologie současné společnosti. Jednotlivé pojmy jsou zpracovány důkladně, na základě prostudování dostatečného množství domácí i zahraniční literatury, právních předpisů, sociální dokumentace i mezinárodních smluv. Za velmi pozitivní pokládám skutečnost, že výstižná charakteristika jednotlivých hesel nepodsouvá čtenáři názor a hodnocení i využití pojmu ponechává na uživateli. Dílo je zpracováno přehledně, což umožňuje čtenáři snadnou orientaci.
Autorský kolektiv se vyrovnal se svým úkolem velmi zdařile a přináší tak odborné veřejnosti důležité dílo, které najde využití nejen ve vědecké, ale i pedagogické práci. Jsem přesvědčena, že Kriminologický slovník se uplatní nejen v oblasti právnicko-kriminologické, ale též v široké oblasti sociálních věd. Zájem o kriminologii totiž již řadu let přesahuje své původní vymezení a nachází postupně uplatnění i ve výuce vysokých škol ekonomicko-manažerského zaměření, dále v každodenní práci řady nevládních organizací a také při správě měst a obcí. Kriminologický slovník i zde nepochybně najde své uplatnění.
Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuji Kriminologický slovník k tisku.
doc. Ing. Renata Štablová, CSc.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).