Pravidla udělování cen soutěže SLOVNÍK ROKU 2020-2021

01.11 2016
1. Mezinárodní soutěžní a propagační akci Slovník roku pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP). Slovníkem se pro účely soutěže rozumí jakékoliv dílo lexikografického charakteru, vydané tiskem, na elektronickém nosiči, či veřejně přístupné na internetu.

2. Vzhledem k poklesu počtu publikovaných titulů v důsledku covidove krize bylo hodnocené období rozšířeno na dva roky. Soutěž je tedy určena pro díla vydaná v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Výsledky budou vyhlášeny v roce 2022. Mohou se jí však zúčastnit i díla starší, pokud se již nezúčastnila ročníků předchozích. Přihlášený titul může mít vročení i dřívější, než je aktuální rok, nesmí však být starší 5 let. Soutěže se může zúčastnit i reprint staršího díla. Uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2021.

3. Slovník se může zúčastnit soutěže vždy jen v jednom hodnoceném období. Do několika ročníků soutěže může být slovník přihlášen pouze v případě, že jeho jednotlivé a samostatně vydávané části vycházejí v různých letech.

4. O zařazení slovníku do soutěže rozhoduje s konečnou platností Výkonný výbor JTP (VV JTP), který může ve výjimečných případech do soutěže zařadit i jiné dílo dle vlastního uvážení.

5. Slovník může do soutěže přihlásit kdokoli, zejména však autor, vydavatel, tlumočnická či překladatelská organizace nebo její člen. Stručné odůvodnění návrhu je vítáno. K vyplněné přihlášce musí být přiložen recenzní výtisk, který po skončení soutěže zůstává v majetku JTP. V případě díla, které je pouze umístěno na internetu a neexistuje v tištěné podobě či na elektronickém nosiči, bude jeho internetová adresa, případně přístupový kód k plné verzi, k dispozici v knihovně JTP.

6. Soutěžní slovníky jsou propagovány na internetových stránkách JTP, v odborném časopisu ToP(tlumočení-překlad) a na veletrhu Svět knihy.

7. Soutěž Slovník roku organizačně zajišťuje Výkonný výbor JTP, jenž mj. připravuje zasedání odborné poroty, zajišťuje propagaci soutěžních slovníků, udržuje kontakt s nakladateli a vyřizuje veškerou agendu se soutěží související. VV JTP rozhoduje v těchto záležitostech samostatně, vždy podle aktuální potřeby. O novinkách v soutěžní agendě informuje na internetových stránkách JTP vyhrazených soutěži Slovník roku, popř. je zašle písemně těm, jichž se týkají.

8. VV JTP je ke své činnosti v rámci soutěže Slovník roku pověřen Radou JTP a Radě je za svá rozhodnutí též zodpovědný.

9. Hlavní cenu Slovník roku, ceny poroty v jednotlivých kategoriích (kategorie mohou být v jednotlivých ročnících rozdílné), případně i čestná uznání, uděluje odborná porota soutěže.

10. JTP zve do poroty po jednom zástupci tlumočnických/překladatelských a jiných relevantních organizací a institucí. Předsedu poroty jmenuje VV JTP.

11. Členové odborné poroty oceňují v každé kategorii vždy tři slovníky tak, že nejlepšímu hodnocenému přidělí 3 body, druhému v pořadí 2 body a třetímu jeden bod. Pokud je v kategorii méně než 8 děl, mohou porotci hodnotit jen jeden titul.

12. Veškeré ceny se předávaly na pražském veletrhu Svět knihy. Ten se však v roce 2020 kvůli koronavirove epidemii nekonal, proto měly být tentokrát ceny za ročník 2020 předávány na Jeronýmových dnech dne 7. 11. 2020 v K-centru (Senovážné nám. 23, Praha 1).  Vinou druhé covidové vlny však nebylo možno Jeronýmovy dny pořádat prezenčně, proto byly ceny a diplomy laureátům zaslány poštou. Hlavní cenu Slovník roku dotuje JTP, a to buď finanční částkou 20 000,- Kč, nebo věcnou trofejí s tím, že laureátovi bude poskytnuta možnost zvážení a výběru jedné z alternativ. Cenu za překladový slovník (všeobecný nebo odborný) dotuje částkou 10 000,- Kč Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT.

13. Na udělení jakékoliv z cen není právní nárok.

14. Kontaktní adresa:
Jednota tlumočníků a překladatelů
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
tel. 224 142 312, 224 142 517

jtp@jtpunion.org
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).