Připomínky k vyhlášce MŠMT pro soudní tlumočníky a překladatele

Připomínky k vyhlášce MŠMT pro soudní tlumočníky a překladatele
11.9 2020
Zúčastněné profesní organizace:
Asociace konferenčních tlumočníků, z.s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z.s., European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících, Jednota tlumočníků a překladatelů, z.s., Komora soudních tlumočníků ČR, z.s., Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Ústav jazyků a komunikace neslyšících FFUK, Ústav translatologie FF UK
 
PŘIPOMÍNKY
k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví potřebná úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky pro výkon tlumočnické činnosti
PID                                                     KORNBSPDSBLG
Čj. Předkladatele                           MSMT-32865/2020-2
Termín připomínek                         2. 9. 2020 – 23. 9.2020
Adresa připomínek                         eklep@msmt.cz
Připomínkové místo                      PRACOVNÍ SKUPINA SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ PRO LEGISLATIVU
 
Návrhem vyhlášky se stanoví potřebná znalost českého jazyka pro výkon činnosti soudních tlumočníků a překladatelů na úrovni C1. Zároveň jsou uvedeny rovnocenné jazykové zkoušky.
 
Zásadní připomínka: Navrhujeme vypustit § 2 odst. d), e)
 
 
§ 2
Rovnocenné jazykové zkoušky
Rovnocennými jazykovými zkouškami ke zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka jsou:
  1. jednotlivá zkouška nebo zkoušky, které svým obsahem a formou odpovídají maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury podle školského zákona[1]),
  2. státní jazyková zkouška všeobecná z českého jazyka,
  3. státní jazyková zkouška speciální z českého jazyka,
  4. absolutorium vykonané na vyšší odborné škole v rámci vzdělávacího programu uskutečňovaného v českém jazyce,
  5. státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška nebo státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce.
 
Odůvodnění: Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů upravuje Ministerstvo spravedlnosti v návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, v nichž stanoví potřebné jazykové znalosti k výkonu činnosti.
V souladu s požadavky výše uvedené vyhlášky je podmínkou činnosti pro české rodilé mluvčí jednoznačné prokázání znalosti cizího jazyka, a to nikoli pouze absolutoriem vysoké školy v zahraničí, nýbrž složením státní zkoušky speciální, pokud studium neproběhlo přímo v potřebném filologickém směru.
Nelze oprávněně předpokládat, že samotné absolutorium VOŠ, VŠ či doktorského studia jakéhokoli oboru uskutečňovaného v českém programu potvrzuje míru znalosti českého jazyka nerodilých mluvčí na úrovni C1, požadované pro výkon činnosti soudního překladatele/tlumočníka.

Není ani zřejmé, zda se jedná o distanční či prezenční formu studia a zda se student do Ph.D. programu přihlásil po nostrifikaci zahraničního vzdělání s velmi slabou znalostí českého jazyka a ve svém bádání se zaměřuje na cizojazyčné zdroje. Samotným faktem ukončení studijního programu nedochází k ověření jazykových dovedností s ohledem na potřeby výkonu činnosti tlumočníka/překladatele, jelikož tyto nejsou předmětem posuzování, pokud se nejedná o studium bohemistiky.

V odůvodnění bodů d) a e) v návrhu vyhlášky předkladatel uvádí, že “Rovněž lze poukázat na to, že podobná konstrukce je obsažena i ve vyhlášce č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, kdy v § 13 jsou mezi rovnocenné jazykové zkoušky rovněž započítány státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky vykonané na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňované v českém jazyce.”

V této souvislosti je nutné konstatovat, že pro účely udělování státního občanství je požadována znalost jazyka na úrovni B1, tedy úroveň zcela nedostatečná pro výkon činnosti tlumočníka či překladatele, v žádném případě se nejedná o ekvivalent úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce.
Ve stávajícím návrhu Ministerstva spravedlnosti jsou pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem stanoveny tyto podmínky:
  • rodilý mluvčí, tj. osoba, jejímž rodným jazykem je daný jazyk - získání maturitního vysvědčení,
  • absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem právo a právní věda (obecná a jazyková část, pokud je přednášena) a
  • absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický v jazyce českém i v cizím jazyce, pro který má být žadatel zapsán.
Závěr: V případě absolutoria VOŠ, VŠ či Ph.D. programu by měla být znalost českého jazyka u nerodilých mluvčí ověřena na úroveň C1 státní jazykovou zkouškou v jazyce českém, případně certifikovanou zkouškou z češtiny jako cizího jazyka CCE C1 ověřené členem Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě ALTE.
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).