O překládání medicínských názvů

18.6 2015
Medicína pro překladatele

Česká lékařská terminologie1. Předpony pro tvorbu medicínských termínů:

sinistro- sinistro-cerebral; sinistrocardia; sinistrohepatal; sinistrosplenicdexter/dextro- dextro-aural; dextro-ocular; dextrocerebral; dextromanualprae/pre před něčímintra, en-, in- uvnitř něčehopost za něčímepi-, peri- okolo něčeho, při něčem, u něčeho

ad-/endo- x ab-/exo- dovnitř x ven

homo/homeo homocentric; homochromatic; homodont ; homoeopathy; homeostasis

hetero/allo

contra-/anti- proti něčemu contraception; antiallergic, anticariogenic3.popisy drah

ankylo/kypho-(zahnutá, zakroucená, zkroucená) ankylotia; ankylouretria; kyphosis

steno- (úzký, zúžený) stenobregmatic; stenochoria; stenosis; stenothermal

brachy- (krátko) brachycardia; brachycephalus; brachykerkic; brachyskelic; brachystaphyline; brachygnathia

ortho-/eu- (normálně) orthodontia; orthopedics; orthosis; orthotopic; euaesthesia; eubolism

brady-(pomalu) bradycardia; bradypnoe; bradytocia; bradyrytmia

tachy- (rychle) tachyauxesis; tachycardia; tachygraphy; tachyphrasia; tachypnea

2. Přípony nemoci a změny těla

-(a)emia porucha krve -émie alcoholaemia; ametrohaemia; anaemia; argyraemia; bacteriaemia

-agra sžíravá bolest orgánu, dna, pakostnice -agra glossagra; podagra; anconagra; arthragra; carpagra

-algia bolest nějakého orgánu -algie abdominalgia; metopantralgia; gingivalgia; uteralgia; pedialgia

-auxesis chyba růstu -auxie bradyauxesis; heterauxesis; hysterauxesis; iridauxesis; tachyauxesis

-cele kýla -kéle, -kéla hydrocele; antrocele; archocele; bubonocele; diaphragmatocele

-dynia bolest nějakého orgánu -dynie coeliodynia; cephalodynia; encephalodynia; sternodynia; artrodynia

-ectasia-/ectasis rozšíření obvykle dutého orgánu -ektáze, -ektázie caliectasis; cholangiectasis; sialectasis; splenectasis; capillarectasia; desmectasia; proctectasia

-emesis zvracení -emese blennemesis; haematemesis; haemosialemesis; hyperemesis gravidarum; pyemesis

-genesis produkující nějakou látku, tvorba škodlivé látky -gen nebo –genní spermiogenesis; adermogenesis; agenesis; amelogenesis; biligenesis

-iasis abnormální výskyt něčeho, nenormální postavení nebo tvar -iáza, -óza acariasis; ancylostomiasis; ascariasis; cholelithiasis; helminthiasis

-itis zánět, zápal -itida ischiatitis; caesitis/apendicitis; sialitis; strumitis; bronchitis

-lithiasis tvorba kaménků v orgánu -litiáza choledocholithiasis; cholelithiasis; cupulolithiasis; phlebolithiasis; salivolithiasis

-malacia změknutí orgánu, tkáně -malacie adenomalacia; arteriomalacia; cardiomalacia; osteomalacia; angiomalacia

-mania chorobné hromadění něčeho, mánie, láska k něčemu bibliomania; pyromania; autophonomania; balletomania; clinomania

-megaly; -megalia nadměrné zvětšení -megalie clitoromegaly/ clitoromegalia; hepatolienomegaly; organomegaly; prostatomegalia; adrenomegalia; cardiohepatomegalia; cheiromegalia

-oma nádor -om sarcoma; myoma; carcinoma; lipoma; lipomyoma

-paresis obrna, paralýza -paréza gastroparesis; pseudoparesis; hemiparesis

-pathy/-pathia nemoc orgánu -patie encephalopathy; adenopathia; cardiopathia; oxypathia; polypathia

-penia nedostatečnost, zmenšení, nedostatek -penie aldosteronopenia; calcipenia, erythropenia; haematocytopenia; lipopenia

-phagia požírání něčeho, pojídání něčeho -fágie coprophagia; chthonophagia; oophagia; tachyphagia; trichophagia

-phasia řeč o něčem -fázie agitophasia; aphasia; bradyphasia; endophasia

-philia chorobná láska k něčemu, nadměrné přitahování k něčemu -filie ophiophilia; pedophilia; cryophilia; gatophilia; glycophilia

-phobia strach z něčeho, fóbie, chorobná obava -fobie acrophobia; aerophobia; arachnophobia; bathmophobia; claustrophobia

-plegia obrna, paralýza, znehybnění -plegie hemiplegia; cauloplegia; diplegia; gastroplegia; ophthalmoplegia

-ptosis pokles, prolaps, snížení, poklesnutí -ptóza aortoptosis; apoptosis; cholecystoptosis; colpoptosis; cystoptosis

-rrhage výtok, výron, výstřik, tok -ragie haemorrhage

-rrhea výtok, tok, výstřik kapaliny -rea diarhhea/diarrhoea; otorrhea; rhinorrhea; sialorrhoea; spermatorrhoea

-rrhexis prasknutí, puklina, trhlina -rexie amniorrhexis; cardiorrhexis; colporrhexis; karyorrhexis; ophthalmorrhexis

-sclerosis ztvrdnutí, zatvrdnutí, ztuhnutí, zkornatění -skleróza arteriosclerosis; adenosclerosis; arthrosclerosis; craniosclerosis; dermatosclerosis

-spasm křeč, stah -spasmus cheirospasm; esophagospasm; vasospasm; cardiospasm; arteriospasm

-stenosis chorobné zúžení orgánu -stenóza bronchostenosis; angiostenosis; aortostenosis; archostenosis; arteriostenosis; bronchiostenosis

-uria hladiny látek v moči -urie acholiuria; achromaturia; alcoholuria; aminoaciduria; baciluria

4.Chirurgické operace

Každého chirurga, když dostane do ruky nějaký řezný nástroj, hned popadne touha „si říznout“. Zde je popis výkonů, které na vás mohou v narkóze nebo i bez ní provádět

stupně operace jsou následující:

bilateral na obou částech, oboustranná

extended rozšířená

extensive rozsáhlá

global/total globální, totální, celková, úplná, na všech orgánech/místech/částech

local lokální, místní

partial parciální, částečná

radical radikální, zásadní

subtotal skoroúplná

unilateral na jedné ze dvou částí, jednostranná

5. diagnostika

-graphy vyšetření nějakou metodou, zobrazení výsledků vyšetření -grafie electrocardiography; angiography; angiocardiography; encephalo-arteriography; gnathography-graph přístroj na zobrazování metodou -graf echograph; tocograph-gram záznam ze zobrazovacího přístroje -gram echogram-scopy vyšetřovací metoda -skopie abdominoscopy; choloscopy; coloscopy ; craniotonoscopy; endoscopy-scope vyšetřovací přístroj -skop cavascope = přístroj na vyšetřování dutiny; cavernoscope = přístroj na vyšetřování plicních dutiny; conchoscope = nosní zrcátko; directoscope = přístroj na vyšetřování hrtanu; oesophagoscope = přístroj na vyšetření jícnu6. Chirurgické operace a úkony/zákroky

-tome nástroj na řezání orgánu -tom tracheotome = nástroj na řezání průdušnice; tendotome = nástroj na řezání šlach; phlebotome = nástroj na řezání žil; embryotome = nástroj na řez plodu v děloze; dacryocystitome = nástroj na řez slzného kanálku-tomy řez do orgánu, trubice -tomie lithotomy = odstranění kaménků skrz malý zářez; cholecystocolostomy = otvor ze žlučníku; cholecystocolotomy = chirurgické otevření žlučníku a tračníku; cholecystojejunostomy = chirurgické spojení žlučníku a lačníku-centesis propíchnutí, punkce, vytvoření otvoru -centéza amniocentesis = napíchnutí plodové vody; bursocentesis = aspirace burzy; celiocentesis = napíchnutí břicha; celioparacentesis = napíchnutí břišní dutiny; colocentesis = punkce tlustého střeva-stomy vytvoření vyústění, vyústění na povrch -stomie cholecystostomy = chirurgické vyústění žlučníku navenek; colostomy = chirurgické vyústění tlustého střeva; duodenostomy = vyústění dvanáctníku; pharyngostomy = vyústění hltanu navenek; uretero-ileostomy = vyústění močovodu skrz kyčelník navenek; colocolostomy = spojení dvou částí tlustého střeva-ectomy vyříznutí celého orgánu nebo jeho části -ektomie abdominohysterectomy = řez dělohou provedený břišní cestou; adenectomy = chirurgické vynětí mízní uzliny; adipectomy = chirurgické odstranění tukové tkáně; adnexectomy = chirurgické odnětí vaječníku a vejcovodu; adrenalectomy = odnětí nadledvin7. Opravné, rekonstrukční, přestavovací a další operace

-desis spojení, svázání, stabilizace, srůst -déze arthrodesis = spojení kloubu; cystendesis = sešití rány v močovém měchýři; epiphysiodesis = zástava růstu kostí; iridodesis = podvázání části duhovky; pleurodesis = vytváření pohrudničních srůstů-rrhapy sešití -rafie achillorrhaphy = sešití Achillovy šlachy; aponeurorrhaphy = sešití aponeurózy; choledochorrhaphy = sešití žlučovodu; cionorrhaphy = sešití patrového čípku; colorrhaphy = přišití tračníku-pexy přišití ke stěně -pexe/-pexie arytenoidopexy = upevnění svalu; adnexopexy = chirurgické upevnění adnex; caecopexy = fixace slepého střeva ke stěně; cholecystopexy = přišití žlučníku k břišní stěně; exosplenopexy = přišití sleziny k otvoru stěny břišní-phlegma zhnisnání, výtok hnisu, nahromadění hnisu -flegma ureterophlegma = nahromadění hlenu v močovodu-plasty plastika, předělání tvaru, vytvoření nového orgánu -plastika abdominoplasty = plastická operace břicha; alveoloplasty = plastika alveolárního výběžku; blepharoplasty = plastika víčka; chalinoplasty = plastická operace rtů a ústních koutků; colpoplasty = plastika pochvy-clasis rozbití, rozboření, zničení -klazie chondroclasis = rozbíjení chrupavky; cytoclasis = destrukce buněk; erythroclasis = štěpení červených krvinek; histoclasis = rozpadání tkáně; karyoclasis = štěpení buněčných jader-lysis uvolnění z adhezí; rozpuštění, samovolný rozpad -lýza autolysis = samonatrávení; chondrolysis = rozpad chrupavčité tkáně; collagenolysis = rozpouštění kolagenu; cololysis = uvolňování srůstů tlustého střeva; corelysis = zničení zornic-tripsy rozbití na prášek, rozdrcení kaménků -tripsie choledocholithotripsy = rozbíjení žlučových kamenů ve žlučovodu; lithotripsy = rozdrcení kamene v močových cestách; phrenicotripsy = rozbití bráničního nervu; neurotripsy = oddělení nervu-anesis ztráta napětí v orgánu -anéze hysteranesis = ztráta napětí v děloze; phacoplanesis = abnormální mobilita čočky-clysis výplach orgánu; injekce do orgánu -klýza enteroclysis = vpíchnutí výživné látky nebo léku; bronchoclysis = injekce do průdušek; coloclysis = výplach střeva; hypodermoclysis = podkožní infuze; peritoneoclysis = vniknutí kapaliny do pobřišniční dutiny

instillation- nakapání, vkapání, nalití po kapkách do nějakého orgánu

incision-incize

biopsy-biopsie

irrigation-vystříkání vnitřku

lavage-výplach, laváž

aspiration-aspirace

resection-resekce

destruction-destrukce, zničení obvykle zranění, vředu

cauterisation-vypálení, spálení teplem

division-rozdělení na díly

distension-odtažení od sebe

dilation-roztažení trubice, roztažení dutého orgánu, zabránění sevření hrdla/ústí ú průchodu

transection-příčný řez orgánem, podélný řez

enucleation-enukleace, vynětí koule z důlku, vylousknutí

evacuation-evakuace, odsátí obsahu orgánu, odstranění obsahu

eversion-everze, vychlípení, výhřez, vyvrácení z normální polohy

evisceration-vykuchání, vyvrhnutí, vynětí orgánu z těla

exenteration-vynětí orgánu z těla ven

expansion-roztažení, zvěšení tahem

exteriorisation-vyjmutí z břišní dutiny

extirpation-vytržení i z kořenem, vyříznutí i s okolím

fenestration-proděravění, vytvoření okénka

extraction-vytržení, vytažení

occlusion-okluze, uzávěra, skus

excision-vyříznutí, resekce, odstranění

fragmentatio-rozdrcení na kousky

distension-roztažení

incision-řez

ablation-odnětí orgánu vyčnívajícího ven z těla

8. Postupy při vložení protézy, implantátu nebo jiné cizorodé látky, části, zařízení či pomůcky

insertion-vložení

repair-oprava

correction-korekce

renewal-obnovení

attchment-uchycení

reattchament-znovuuchycení

removal-odstranění

placement-umístění na správné místo

examination-vyšetření

exploration-vyšetření

revision-revize

conversion-konverze

replacement-přemístění

9. Kořeny pro části těla

9a. ústní dutina:
saliva slina sialo- salivary
face, cheek tvář bucco- buccal
gum/jaw dáseň gingivo- gingival
lip ret cheilo-, labio- labial
mandibula dolní čelist manibulo-, gnatho- jaw
maxilla horní čelist maxillo- upper jaw
mouth ústa bucco-, stoma- oral, mouth
tongue jazyk linguo- lingual
tooth zub dento-/odonto- dental


9b. hlava:
brain mozek encephalo-, cerebro- brain, cerebral
ear ucho auro-, auri- oto- otic, aural, auricular, ear
eye oko oculo-, ophthalmo- ocular
forehead čelo fronto- frontal
hair vlas tricho- trichal
head hlava kefalo-/ cephalo-, cephalic
neck krk cervo- jugular, cervical, neck
nose nos naso- nasal
tear slza lacrimo-, lacrymo- lacrimal


9c. vnitřní orgány:
(o)esophagus jícen (o)esophago- (o)esophageal
appendix, caecum, blind gut slepé střevo appendico-, caeco- caecal, appendicular
bowel střevo, vnitřnosti intestino- intestinal, enteric, coeliac
colon tračník colono- colic, colonic
gall bladder žlučník cysto- cystic
gall duct, bile duct žlučovod choledocho- of bile duct
ileum kyčleník, slabiny ileac
biliary tract žlučový kanál, žlučové cesty cholangio- biliary
bile žluč cholo- biliary
jejunum lačník jejuno- jejunal
large intestine tlusté střevo colono-
larynx hrtan laryngo- laryngeal
liver játra hepato hepatic
pancreas slinivka pancreato- pancreatic
pharynx hltan pharyngo- pharyngeal
pylorus vrátník pyloro- pyloric
small intestine tenké střevo entero-
spleen slezina spleno-/lieno- lienic
stomach žaludek gastro- gastrin
thymus brzlík thymo- thymic
gill(s) žábry branchio- branchial


9d. močopohlavní a vylučovací soustava
(urinary) bladder močový měchýře vesico- vesical
clitoris poštěváček, klitoris clitorido- clitoridal
endometrium děložní sliznice endometro- endometrial
Fallopian tube, salpinx vejcovod salpingo-, tubo- tubal, salpingeal
anus řiť ano- anal
kidney ledvina nephro-/reno- renal
ovary vaječník ovario- ovarial, ovarian
penis pyj, penis phallo- penile
rectum konečník recto- rectal
ureter močovod uretero- ureteric
urethra močová trubice urethro- urethral
urine moč urino- urinal, urinary
uterus, womb děloha hystero-, utero-, uterine,
vagina pochva, vagina colpo-, vagino- vaginal
renal pelvis ledvinná pánvička pyelo- pyelic


9e. kardiovaskulární systém
aorta aorta, srdečnice aorto- aortal, aortic
artery tepna, artérie arterio- arterial
blood krev haemo-/hemo-, sanguino- blood,
blood clot krevní sraženina, zátka thrombo- thrombal
bronchus průduška brocho- bronchial
heart srdce cardio- cardiac, cardial
lung plíce pulmo- pulmonary
node uzlina lympho- nodal
trachea průdušnice tracheo- tracheal
vein žíla, véna veno-/phlebo- venous
vessel céva vasculo- vascular
valve chlopeň valvo-, valvulo- valvular


9f. Svalová a kosterní soustava
abdomen, belly břicho abdomino- abdominal, ventral,
arm ruka, paže (od lokte k rameni), nadloktí brachio- brachial, humeral
backbone páteř spino- spinal
bone kost oste(o)-, osseo- bony, osseous
breast prso, prs mammo-, masto- mammal, mammary, mammillary
fascia povázka fasco- fascial
fat podkožní tuk adipo- adipose, fatty
femur, thigh stehno, stehenní kost femoro- femoral, crural
finger prst ruky digito- digital
foot, sole noha (chodidlo) plantar, pedal
groin slabiny, třísla inguino- inguinal
hand ruka (od lokte k prstům)
hip kyčel ilio- iliac
chest hrudní koš thoraco- thoracic, thoracal
joint kloub arthro- articular
marrow kostní dřeň, morek medullo- medullary, marrowy
muscle sval musculo-, myo- muscular
pelvis pánev pelvi-, pelvo-, pelvio- pelvic
rib žebro costo- costal
skeleton kostra skeleto- skeletal
skin kůže, pokožka dermo- dermal
skull lebka cranio- cranial
tendon šlacha teno-, tendo- tendinous
toe prst nohy
wrist zápěstí carpo carpal
shoulder rameno glenoid, glenohumeral, shoulder
scapula lopatka scapulo- scapular
clavicle klíční kost clavico- clavicular, subclavian
bérec
tarsus, instep, metatarsal nárt tarso- tarsal
antebrachium předloktí antebrachio- antebrachial
big toe palec nohy
thumb palec ruky
phalanx článek prstu phalango- phalangeal
ulna kost loketní ulno- ulnar


9g.ostatní pojmy
ulcer vřed ulcero- ulcerate, ulcerative, ulcerous
fracture zlomenina fractured, broken


10. barvy
glauco- šedá glaucoma
erythro- červená erythroblast
melano- černá melanodermatitis
leuco-/leuko- bílá leucocyte
cyano- modrá cyanoderma
chloro- zelená chlorophyll
chryso- zlatá chrysoderma


11. počty:
micro méně než, málo mikro- micrognathia
macro- hodně, mnoho makro- macroglossia
mega- hodně, mnoho mega- megacolon
aniso- nestejně aniso anisocoria
proto-/primo- první protoblast
poly- mnoho poly- polymyalgia
multi- mnoho multi- multifidus
hyper- větší množství než hyper- hyperventilation
oligo- málo oligo- oligoanuria
hypo- méně než hypo- hypotonia
-penia nedostatek -penie cytopenia
pan- všechno pan- panarteritis
per- úplně všechny per- pertussis
a- žádný a- achroma
in- žádný in- insalivation
iso- stejně jako iso- isocortex
amphi- oba dva amfi- amphibolia
diplo- dvakrát tolik d diploblastic
ambi- je jedno které ambi- ambivalence
hemi-/semi- polovina hemi- hemiplegia,

semi-coma
sesqui- jeden a půl seskvi- sesquioxide


12. jazykové záludnosti

radius poloměr x kost vřetenní

lens čočka x čočka

calculus počet x kamének

labor/labour porod x práce

delivery porod x dodávka

gum čelist x guma

AIDS/aids

carp zápěstí x kapr

genial bradový x geniální

digital prstový x digitální

humor/humour tekutina, mok x vtip, humor

liquor likér x mozkomíšní mok12b. Některé termíny potřebují upřesnění, aby nedošlo k mýlce:

labium (pl. labia) ret x stydký pysk

atrium (pl.atria) předsíň u hrtanu x síň u srdce

frenulum uzdička jazyka x uzdička penisu

cervix krk x děložní hrdlo/krček cervix uteri

ventricle komora mozková x srdeční komora

bladder močový měchýř x žlučník

spine páteř x trn

alveolus plicní sklípek x zubní lůžko

tuba Eusachova trubice x vejcovod

12c. Někde jsou dva i více anglické termíny pro totéž:

jaw x gum x gingiva čelist

nebo i v češtině

zadek x zadnice x hýždě12d. V češtině jsou některé lékařské termíny vzaty z běžného života:

dna/DNA

duhovka

koruna

mandle

pochva

stolice

svíčkový

turecké sedlo

vole

vrátnice

žalud

kniha

čepec

13. Pravopisné varianty

hemo-/haemo-

fetal/foetal

esofagus/oesophagus

estrol/oestrol

-isation/-ization

labor/labour

color/colour

totéž i v češtině

anémie/anemie

-uremie/-urémie

-itis/-itida14. některé nemoci mají původní latinský název, který se nepřekládá

epistaxis-krvácení z nosu

ischias-lumbago, ústřel, houser

cataracta-šedý zákal

glaukom-zelený zákal

malleus-vozhřivka

pestis-mor

prurigo-svědění

syphilis-lues, syfilis, příjice

cholera-cholera

lepra-lepra, malomocenství, Hansenova choroba

psoriasis-lupénka

apoplexia-mrtvice

infractus-infarkt

delirium-třes

variola-pravé neštovice

rubeola-zarděnky

varicella-plané neštovice

diphtheria-záškrt

anorexia-anorexie

bulimia-bulimie15. přepis názvů do češtiny

Vždy se důsledně uplatňuje systém „piš, jak slyšíš“

caeco = céko

thymus = tymus

pharynx = farynx

medulla = medula16. pozor na omyl

kolposkopie x koloskopie

ureterogram x uretrogram


Z pochopitelných důvodů zde není uveden kompletní seznam všechy přípon, předpon, kmenů slov a podobně. Rovněž zde nejsou ani všechny české překlady a vysvětlivky. Toto bude součástí drobné publikace, která brzy vyjde ve více jazykových mutacích (angličtina, němčina, francouzština, španělština...).
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).