Ceny Josefa Jungmanna za rok 2001

 

Komise jmenovaná výborem Obce překladatelů ve složení Helena Beguivinová, Zdeněk Beran, Jarmila Emmerová, Božena Koseková a Ladislav Zadražil posoudila v průběhu své půlroční práce všechny návrhy na Cenu Josefa Jungmanna došlé k 31.3. 2002. Po prostudování shromážděných poznatků a na základě odborných posudků dospěla k závěrům, které dále uvádíme ve výtahu z projevu předsedkyně komise Jarmily Emmerové. Výsledky tohoto ročníku soutěže byly slavnostně vyhlášeny 26. září v Pálffyho paláci na Malé Straně.

 

V XI. ročníku bylo k ocenění přihlášeno celkem 50 titulů z 21 nakladatelství, a přestože jsou stanovy stále stejné (výborný překlad vydaný v r. 2001 v prvním vydání) i lidé jsou takříkajíc stále stejní. Tak byl jeden navržený titul z r. 2000, jeden z r. 2002, jeden ve druhém vydání a jeden vhodný spíš pro Skřipec. Jazykové rozložení se nemění – vede angličtina (15), za ní němčina (9), francouzština (5), ruština (5), španělština (4) a jako každoročně jsou významně zastoupeny i jazyky menších kultur nebo z oblastí pro nás exotických (letos např. katalánština a korejština). Pravidelně se také v posledních letech opakují návrhy literatury pro děti a návrhy vynikajících překladů děl nebeletristických (7), např. filozofická díla I. Kanta a Martina Heideggera nebo Dumézilův: Mýtus a epos. Domníváme se proto, že je nutné neodkladně uvažovat o možnosti ocenění i pro ně. Novým prvkem letošního souboru je zjištění, že 6 překladatelů je zastoupeno dvěma díly a na jednom překladu se spolupodílel autor originálu. Toto řešit bylo celkem snadné, obtížnějším problémem se jeví oceňování jednotlivých svazků určitého kompletu nebo souboru díla (patří sem např. Hesse, Céline), pokud na něm pracuje týž překladatel. Pro takové případy jsme se dohodli na oceňování dokončených celků. Jako největší problém ovšem postupně vykrystalizovala situace, která důsledným opakováním v řadě ročníků zasahuje samou podstatu a smysl tvůrčích odměn udělovaných mimo hlavní Cenu. Oč jde, přiblíží nejlépe další statistika: mezi letošními navrženými kandidáty na Cenu Josefa Jungmanna jsou 2 laureáti Státní ceny za překlad, 3 laureáti Ceny Josefa Jungmanna a 12 laureátů tvůrčích odměn různého stupně, kterou někteří přebírali už podruhé i potřetí. Cena Josefa Jungmanna má statut mnohostranně náročný a každý rok se uděluje pouze jedna. Jak ocenit ostatní výtečné a tvůrčí překlady je v kompetenci příslušné komise. Ta naše se upřímně raduje, že české překladatelství v minulosti, přítomnosti i pro budoucnost - a teď mi dovolte trochu odlehčený tón - má jakési notoriky dokonalosti, má svoji stálou početnou gardu, která kontinuálně a na nejvyšší úrovni obohacuje českou literaturu o díla předních zahraničních autorů. Tito nanejvýš žádoucí notorici jsou ovšem trvalou noční můrou členů jungmannovských komisí, příčinou nekonečných úvah, které jim každoročně kazí prázdniny. Plně si zaslouží pocty, nelze je opomenout, ale nelze taky nevidět, že se na knižním trhu vždycky objeví více překladů podobně významných a hlavně díla řekněme středního proudu, ale překladatelsky zajímavá a čtenáři vyhledávaná, u nichž kultivovaný překlad může přispět k obnově upadajícího jazykového citu veřejnosti. Práce tvůrčích překladatelů těchto děl si - podle našeho názoru – rovněž zaslouží pozornost a ocenění.V rámci své kompetence jsme se rozhodli učinit krok k řešení naznačené situace. Doufáme, že bude přijat s porozuměním a najde následovníky.

Navržené překlady – z různých pohledů nadprůměrné – jsme hodnotili ve třech kolech s těmito výsledky:

V tajném hlasování získal Cenu Josefa Jungmanna za rok 2001 překlad díla „Regentka“, které napsal ve druhé polovině 19.století španělský romanopisec a literární kritik Leopoldo Alas. Vydalo nakladatelství Arista za podpory Velvyslanectví Španělského království v Praze. Je to dílo, které naší čtenářské veřejnosti přináší literární hodnotu srovnávanou s Flaubertovou Paní Bovaryovou. Alasova narativní metoda, jak připomíná autor předmluvy Demetrio Estébanez Calderón, není adaptací evropského realistického a naturalistického románu, nýbrž svébytný výtěžek ze Cervantesova odkazu a z odkazu pikareskní prózy vycházející vstříc psychologickému prokreslování hlavních postav. Ponecháme-li stranou obtížnost správné interpretace dobových reálií ze života severošpanělského provinčního města a jeho odlišností od středoevropského prostředí, musel český překladatel vyjádřit nástrojem své mateřštiny věrohodně hlavně dvě oblasti: jednak svět vnějších popisů a líčení, jednak nadmíru bohatý tok dialogů, jimiž autor komponoval charaktery románových aktérů. V obou oblastech je výsledek velmi zdařilý. Deskriptivní pasáže dokládají velkou překladatelskou zkušenost s výběrem a exploatací všech nabídek, jaké může poskytnout zásoba českého jazyka, a jejich plynulé řetězení do předloze odpovídajících vět. Podobné mistrovství lze zjistit ve sféře dialogů, která se považuje za oblast Alasova novátorství. Je nepochybné, že touto svou konfrontací s náročným klasickým dílem španělské literatury pozvedl překladatel tradici českého uměleckého překladatelství. Překladatelem je čelný český hispanista, jehož zásluhou se ke čtenářům již dříve dostala vrcholná díla španělských a španělskoamerických prozaiků, vědec a pedagog na pražské romanistice a nyní laureát Ceny Josefa Jungmanna za rok 2001 - Eduard HODOUŠEK.

Závažným edičním rozhodnutím nakladatelství Romeo bylo vydání prózy „Kůzle za dva groše“ od Grigorije Kanoviče, spisovatele židovského (rodem a náměty textů), litevského (zemí původu a literárního školení), ruského (zvoleným jazykovým médiem) a izraelského (podle země současného pobytu). Epickému proudu zachycování atmosféry konce starých časů, rozchodu se staletými tradicemi patriarchalismu, integraci do novodobých společenských pořádků odpovídá psychické ustrojení postav i rozvrstvení jazykových výrazových prostředků s maximem příznakovosti v nejrůznějších ohledech. Od překladatele vyžaduje text kromě řešení náročných reálií zvládnutí značné stylové mnohovrstevnatosti, počínaje živými dialogy kuriózních postav a konče vypjatým emocionálním výrazivem stupňovaným k zoufalství. Exoticky mravoličný materiál je v překladu přiblížen přirozenou češtinou s neobyčejně bohatým lexikálním výběrem. České vydání navíc významně rozšiřuje povědomí čtenáře o současné světové literatuře a jejích proudech. Mimořádná tvůrčí prémie za soustředěné úsilí o vydávání tohoto spisovatele a o jeho adekvátní překlad patří JANĚ MERTINOVÉ.

Kniha „BÁSNÍCI SOUMRAKU“, vydaná nakladatelstvím Paseka, představuje italskou poezii pozdní secese výběrem básníků u nás z větší části neznámých, přestože z tohoto období vycházela generace reprezentovaná dlouho nepochopenými jasnozřivci, kteří bolestně žili tíseň doby zrající pro první světovou válečnou katastrofu. Soumrak, odvrat k minulosti, sarkasmus, distance, vyobcování ze společnosti a zároveň navzdory všemu vytříbená forma - to vše udělalo z „krepuskolárního (rozuměj soumrakového) existencialismu“ cosi moderního.

Překlad je invenčně a formálně dokonalý, nachází stylistickou rovnomocninu každého z autorů. Bylo by třeba zastavit se u jednotlivých básníků a nabídnout srovnání s originály, abychom dostatečně ocenili překladatelova – v nejlepším slova smyslu- „stylistická cvičení“, jeho smysl pro rytmus, lexikální důvtip a především věrnost, která netlumočí slova, ale obrazy. Kniha je výjimečná výběrem, uspořádáním, překladem, obsáhlou úvodní studií, doprovodnými biografickými medailony, obrazovým a dokumentárním materiálem - je všestranně nádherným čtenářským zážitkem díky mistrovství autora všech vypočítaných přednosti. Obec překladatelů mu proto uděluje nově zavedené ocenění POCTA LAUREÁTŮM. Patří JIŘÍMU PELÁNOVI.

Salman RUSHDIE, jehož dílo „Zem pod jejíma nohama“ vydalo nakladatelství Paseka, píše stále složitější románové texty a tím připravuje svým překladatelům práci, jejíž náročnost hraničí takřka s nemožným.V této knize bylo nutné se potýkat s pořádnou dávkou typicky rushdiovských nástrah - od spletitého expresivního stylu přes množství slovních hříček, zvukových atrakcí, rýmovaných veršů a humorných slovních zpotvořenin až po svérázně pojaté reálie z oblasti rock´n´ rollu, a to po celou jeho takřka půlstoletou historii. Rushdie je jazykový mág, kouzlí se slovy, miluje potenciál, který se skrývá už v pouhém zvuku slov, takže překladatel nemůže pouze převádět, musí vstoupit do Rushdieho jazykové hry a podřídit se jí. Největším úskalím, zcela novým v autorově díle, je prostředí, v němž překladatel musel ověřovat detaily ze života hudebních hvězd a hvězdiček, nejrůznější narážky a citace a vyrovnat se s uměleckým záměrem, v němž autor prezentuje jakousi alternativní variantu reálného světa, takže mnohé neodpovídá skutečnosti. Překladatel udržel obdivuhodnou stylistickou jednotu jednotlivých rovin a navíc opatřil knihu poznámkami, kde Rushdieho schválnosti objasňuje a mnohé interprety a skladby pro čtenáře identifikuje. Jde o báječný překladatelský i nakladatelský počin a nové ocenění POCTA LAUREÁTŮM za ně patří Pavlu Dominikovi.

Vydáním románu „Rosendorfovo kvarteto“ od Natana ŠACHAMA se díky nakladatelství Paseka dostává českým čtenářům do rukou obsahově i umělecky pozoruhodná ukázka současné izraelské literatury. Příběh pěti emigrantů z nacistického Německa vypráví autor složitou konstrukcí z volně plynoucích dlouhých vět, které názorně vystihují odvíjející se myšlenkový pochod vyprávěče, ale v nichž není snadné se orientovat. Jazyk je kultivovaný a bohatství hebrejského lexika se v něm uplatňuje jak v nejmodernějších, tak v tradičně zabarvených prvcích. „Rosendorfovo kvarteto“ v češtině představuje perfektní převod z hebrejského originálu, nezkreslený a významově přesný, adekvátní stylu autora. Tvůrčí odměna za něj patří JINDŘICHU VACKOVI.

Kniha ROMANCERO ANTIGUO - ŠPANĚLSKÉ ROMANCE z nakladatelství Iva Železného nabízí ojedinělou konfrontaci českých překladů se španělskými originály. Je to výbor sta španělských romancí zahrnující třináct tematických okruhů. Žánr sám patří k základnímu projevu španělského epického a lyrického básnictví od středověku až po básníky generace García Lorky. Středověké romance, tresť španělského ducha, jsou tak spjaty s dobou svého vzniku, že kladou na současného překladatele veliké nároky po všech stránkách. Obtížnost tkví i v tom, že osmislabičný verš, vnitřně rytmicky bohatý, má schopnost od verše k verši obměňovat rytmický půdorys a zachovává gramatické asonance na konci veršů. Nový český překlad vystihuje v širokém záběru obsahový i výrazový svět romancí a je tedy i z literárněhistorického hlediska významným přínosem. Všechny zmíněné klady jsou dílem MILOSLAVA ULIČNÉHO, jemuž za to patří tvůrčí odměna.

Rozsáhlý román Henriho Pourrata „Kašpar z hor“ je situovaný na počátek 19.století do venkovského prostředí francouzského středohoří. Česky sice vyšel už v r. 1969, tento překlad je však pořízen z přepracované verze originálu a volí svébytný syrovější, zemitější přístup, mistrně vystihující zabarvení originálu. Tvůrčím způsobem tlumočí nejen atmosféru dramatu odehrávajícího se v lesnatých horách, ale i veršované části, úryvky písniček, žertovné pasáže a popis přírody tohoto pozoruhodného baladického díla. Kniha vyšla v Čajovně Suzanne Renaud a tvůrčí odměna za ni patří JIŘÍMU REYNKOVI..

Román „Ráj“,vydaný v nakladatelství Vyšehrad, je poslední díl trilogie, kterou věnovala nositelka Nobelovy ceny Toni MORRISONOVÁ různým podobám lásky. Celkový obraz se v něm skládá postupně ve dvou dimenzích, synchronické – sledující osudy několika žen - a diachronické mapující historii vzniku města na indiánském území. Prolínají se tu příběhy postav, vyprávěčské perspektivy a časová pásma, plán realistický a mytický či mýtotvorný. Skutečnost se odkrývá pomalu, čtenář ji musí rekonstruovat, epizody na sebe odkazují, mnohdy závisí na detailu. Překlad vyžaduje obrovskou pozornost a literární zkušenost. Tuto jemnou práci výtečně zvládla a tvůrčí odměnu za ni zaslouží ZUZANA MAYEROVÁ.

Česká verze románu George ORWELLA „Bože chraň aspidistru“ svědčí o velkém talentu, invenci a zaujetí překladatelky, s nimiž ke své práci přistupuje. Citlivě a přesně reaguje na vnitřní jazykové pnutí v hovorech o literatuře mezi příslušníky různých společenských vrstev, zachycuje v textu přímé i nepřímé narážky na Orwellovy literární vzory a moudře řeší vysvětlivky literární povahy a použitých francouzských frází. Titul, který - bez aspidistry - je refrénem ve své době oblíbené revoluční písně, u nás málo známé, řeší všeobecně známým začátkem jiné písně - britské hymny. Za všechny tyto klady přísluší tvůrčí odměna ZUZANĚ ŠŤASTNÉ.

Čím je nizozemský spisovatel Harry MULISCH starší a všeobecně uznávanější, tím větší cítí potřebu prohlubovat své texty filozoficky, filologicky a teologicky, tím více trousí citátů a jen tak mimochodem ventiluje své znalosti světové literatury, egyptologie, chemie, biologie, historie, kabaly a hlavně terminologie všech možných oborů. Činí tak i v díle „Procedura“ (vydaném v nakladatelství Mladá fronta), jehož překlad je nejen lexikálně značné obtížný, ale náročný i na ověřování a invenci v procesu překládání měnících se poloh výpovědí. Při převodu je to vyloženě výzva k souboji, z něhož vyšla vítězně překladatelka díla do plastické, idiomatické a krásné češtiny. Prémie Tomáše Hrácha, koncipovaná jako ocenění a povzbuzení pro mladé talentované překladatele, patří za to VERONICE HAVLÍKOVÉ.

Jarmila Emmerová

----------------------

 

CENU JOSEFA JUNGMANNA ZA ROK 2001

získal

Eduard HODOUŠEK za překlad díla Leopolda Alase: Regentka (nakl. Arista)

 

mimořádnou tvůrčí odměnu:

Jana MERTINOVÁ – Grigorij Kanovič: Kůzle za dva groše (Romeo)

 

tvůrčí odměny:

Jiří REYNEK – Henri Pourrat: Kašpar z hor (Literární čajovna Suzanne Renaud)

Jindřich VACEK – Natan Šacham: Rosendorfovo kvarteto (Paseka)

Zuzana MAYEROVÁ – Toni Morrisonová: Ráj (Vyšehrad)

Zuzana ŠŤASTNÁ – George Orwell: Bože chraň aspidistru (Volvox Globator)

Miloslav ULIČNÝ – Španělské romance(výbor) (Ivo Železný)

 

poctu laureátům:

Pavel DOMINIK - Salman Rushdie: Zem pod jejíma nohama (Paseka)/

Jiří PELÁN – výbor italské poezie pozdní secese Básníci soumraku (Paseka)

 

prémii Tomáše Hrácha:

Veronika HAVLÍKOVÁ - Harry Mulisch: Procedura (Mladá Fronta)

 

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]